ALGEMENE VOORWAARDEN VEODI BV

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Veodi BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Entrepotdok 63B, 1018 AD te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 86832905.
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Veodi een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Veodi en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Veodi en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Veodi zich jegens deOpdrachtgever heeft verbonden tot het realiseren van een of meerdere Videoproducties.
 5. Videoproductie: iedere in het kader van de Overeenkomst door Veodi in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde of tevervaardigen video, zoals een bedrijfsfilm, livestream, productvideo, of drone-opname.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op destand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Veodi en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Veodiworden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid,wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middelsde door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van Veodi. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Iedere offerte van Veodi is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een offerte van Veodi kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog door Veodi worden herroepen.
 2. Aan een offerte van Veodi die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van Veodi die gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van Veodi, op de eventueel daartoe door Veodi aangewezen wijze, heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod in de offerte, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Veodi anders aangeeft.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden om alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de opzet c.q. (verdere) uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Veodi voorgeschreven wijze, aan Veodi te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Veodi verstrekte informatie.
 2. De Opdrachtgever dient Veodi voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

Pagina 1 van 5

3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn en, indien en voor zover zulks redelijkerwijs van de Opdrachtgever kan worden gevergd, de door Veodi tewerkgestelde perso(o)n(en) op die locatie kosteloos gebruik kan/kunnen maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hem/hen gewenste zaken en voorzieningen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Veodi is te allen tijde bevoegd derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie Veodi de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Veodi, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf Partij bij de Overeenkomst.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Veodi niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat Veodi zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen. Zo geldt dat Veodi nimmer aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door derden die werkzaamheden verrichten of diensten verlenen die Veodi gewoonlijk niet tevens zelf uitvoert, zoals door Veodi ingeschakelde acteurs en presentatoren.
 4. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Veodi bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Veodi gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

Behoudens voor zover uit de Overeenkomst onmiskenbaar voortvloeit dat nakoming op (een) bepaalde dag(en) en tijd(en) dient te geschieden, bij gebreke waarvan nakoming blijvend onmogelijk is, zijn alle door Veodi vermelde en/of tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen, indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Veodi treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Veodi Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Veodi de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 7. | UITVOERING, (OP)LEVERING, CORRECTIES EN KLACHTEN

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, wordt de overeengekomen Videoproductie naar eigen technisch en creatief inzicht van Veodi vervaardigd. Elke Videoproductie wordt naar beste inzicht en vermogen vervaardigd, doch verbindt Veodi zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 2. Een Videoproductie is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand, bijvoorbeeld aan de hand van uitgewisselde ideeën en/of een vastgesteld script, overeengekomen specificaties. De Opdrachtgever maakt aanspraak op ten hoogste twee correctierondes, welke uitsluitend betrekking hebben op elementen die na de opnamedag(en) redelijkerwijs nog bewerkbaar zijn, zoals wat betreft de technische montage, doch uitsluitend voor zover niet bij voorbaat reeds uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze bewerkbare elementen in de Videoproductie aanwezig zouden zijn. Eventueel door de Opdrachtgever gewenste correcties in een Videoproductie die buiten het bereik van de twee correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, aan de hand van het door Veodi gehanteerde uurtarief uitgevoerd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van de Videoproductie langs elektronische weg, op een door Veodi te bepalen, doch passende wijze, doorgaans middels een Dropbox-link. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de Videoproductie. Voor verlies van de Videoproductie aanvaardt Veodi geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De Opdrachtgever dient bij de (op)levering van (het concept van) de Videoproductie binnen zeven dagen te onderzoeken of Veodi de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Opdrachtgever correcties op het concept wenst, en dient Veodi daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Videoproductie aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever de Videoproductie heeft goedgekeurd. In dat geval wordt de Videoproductie als definitief aangemerkt. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt c.q. niet tijdig een beroep doet op correctie van de Videoproductie, vloeit er voor Veodi uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever, geen enkele verplichting voort.
 5. Afwijkingen tussen enerzijds de gerealiseerde definitieve Videoproductie en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Videoproductie hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe

Pagina 2 van 5

betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Opdrachtgever en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan de kosteloze correctierondes c.q., indien zulks redelijkerwijs van Veodi kan worden gevergd, correcties tegen het gebruikelijke door Veodi gehanteerde uurtarief.

ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert, geldt de volgende annuleringskostenregeling. Bij annulering:
  • –  totde14edag(exclusief)vóórdeovereengekomenfilmdag,geschiedtzulkskosteloos;
  • –  tussen de 14e dag (inclusief) en 7e dag (exclusief) vóór de overeengekomen filmdag, is de Opdrachtgever 50% van deovereengekomen totaalprijs verschuldigd;
  • –  vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de overeengekomen filmdag, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomentotaalprijs verschuldigd.
 2. Indien en voor zover de overeengekomen totaalprijs op basis van nacalculatie zou worden berekend, zoals in geval van eenuurtarief, wordt de totaalprijs bij toepassing van het vorige lid (mede) vastgesteld aan de hand van de door Veodi verwachtetijdsbesteding.
 3. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert en de door Veodi daardoor geleden schade deannuleringskosten als bedoeld in lid 1 overstijgt, is de Opdrachtgever in afwijking van het bepaalde in lid 1 gehouden om de aan de uitvoering van de Overeenkomst verbonden onkosten te vergoeden, vermeerderd met de prijs naar evenredigheid van de prestaties die door Veodi in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst reeds zijn verricht.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Veodi is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Veodi ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Veodi in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Veodi gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Veodi op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Veodi ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Veodi de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Veodi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Veodi bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan voor de Opdrachtgever geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Naast de uitdrukkelijk overeengekomen prijs komen voor rekening van de Opdrachtgever de eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken reiskosten. Deze bedragen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, € 0,35 per gereden kilometer.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Veodi vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.

Pagina 3 van 5

 1. Bij overeenkomsten welke een waarde van meer dan € 10.000,00 vertegenwoordigen of bij opdrachten waarbij Veodi bij derden materialen moet huren, inkopen of anderzijds kosten maakt bij derden, is de opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring met de opdracht of het aangaan van een overeenkomst binnen dertig dagen een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Na afronding van het project ontvangt opdrachtgever een factuur voor de resterende 50%.
 2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Veodi op de factuur vermelde termijn. Veodi hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 3. Veodi is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 4. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat ditverzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij eengedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door deOpdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Veodi, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, is Veodi na de (op)levering van de Videoproductie niet langer aansprakelijk voor gebreken van de Videoproductie.
 2. Veodi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:
  • –  onjuisthedenofonvolledighedenindedoordeOpdrachtgeververstrektegegevens;
  • –  iedereanderetekortkomingindenakomingvandeverplichtingenvandeOpdrachtgeverdieuitdewetofdeOvereenkomstvoortvloeien, alsmede;
  • –  eenandereomstandigheiddienietaanVeodikanwordentoegerekend.
 3. Veodi is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
 4. Veodi is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken vanderden op de door Veodi (op)geleverde Videoproducties, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 5. Veodi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Veodi is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Veodi in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis enmiddelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • –  deredelijkekostentervaststellingvandeoorzaakendeomvangvandeschade,voorzoverdevaststellingbetrekkingheeftop schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • –  deeventueleredelijkekostengemaaktomdegebrekkigeprestatievanVeodiaandeOvereenkomsttelatenbeantwoorden,voor zoveel deze aan Veodi toegerekend kunnen worden;
  • –  redelijkekosten,gemaakttervoorkomingofbeperkingvanschade,voorzoverdeOpdrachtgeveraantoontdatdezekostenhebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 6. Mocht Veodi aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Veodi te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Veodi hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Veodi ter zakevervalt.
 7. De aansprakelijkheid van Veodi is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste defactuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Veodibetrekking heeft.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Veodiéén jaar.
 9. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Veodi goederen verstrekt die beschermd zijn krachtens deAuteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Veodi in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 10. De Opdrachtgever vrijwaart Veodi van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Veodi toerekenbaar is. Indien Veodi uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Veodi zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Veodi, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Veodi en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Pagina 4 van 5

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT

 1. Veodi behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door Veodi (op)geleverde Videoproducties, maar ook van verstrekte ideeën, concepten, scripts, etc. blijft bij Veodi rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt, doorverkocht of anderszins worden doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Veodi. Het is de Opdrachtgever voorts niet toegestaan om delen van een (op)geleverde Videoproductie te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een (op)geleverde Videoproductie aan te passen dan wel te hermonteren zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Veodi.
 2. Indien en voor zolang de Opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij, dan wel zijn rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van de definitieve Videoproductie voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de Videoproductie, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Veodi bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan de definitieve Videoproductie, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is het recht van de woonplaats van de tegenpartij van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.